سفارش تبلیغ
صبا

واییییییی ی ابز گودزیلا اومده بود خونمون ی دقیقه یعنی اگه فقط ی دقیقه

حواست بهش نمیبود احتمال اتیش گرفتن خونمون بود

100% احتمالش بود

رفته بودیم مهمونی شام خورده بودیم نوبت میوه شده بود داشتیم میخوردیم

یهویی دیدم لخت شده داره میدعهگیج شدمگیج شدم

خیلی خنده‌دارخیلی خنده‌دار

اضافه کنم که مامانشم دنبالشپوزخند

ابرررر گودزیلاااااا
تاریخ : یادداشت ثابت - جمعه 94/5/24 | 2:45 عصر | نویسنده : علی | نظر